Spring til indhold

Etiske Retningslinier

1. Formål

Brancheforeningen for Teambuilding og Ledertræning er en sammenslutning af danske
virksomheder, der ønsker at have en fremtrædende rolle med tilbud om teambuilding og ledertræning af høj kvalitet. Foreningens medlemmer vil give kunder og kursister den bedst mulige ydelse ved at forene viden, ekspertise, personlig holdning og engagement.

Disse etiske retningslinjer definerer normer og etiske retningslinjer for i videst muligt omfang at give en ensartet og sikker afvikling af kursusforløb. Retningslinjerne skal følges af foreningens medlemmer og deres ansatte under udførelse af aktiviteter og øvelser.

BFTL anbefaler, at personer og virksomheder udenfor BFTL også følger retningslinjerne.

Hvor der er flere valgmuligheder mht. procedurer, skal medlemmerne vælge den løsning som sikrer kursisten optimalt.​​

2. Etiske krav

I forbindelse med medlemmernes udbud af ydelser, kan der opstå situationer, hvor kursisternes integritet og personlige grænser berøres. Det er derfor særdeles vigtigt, at medlemmerne er opmærksomme på at beskytte kursisterne mod uhensigtsmæssige aktiviteter/øvelser og/eller skadelig intervention.

Medlemmerne skal særligt være opmærksomme på følgende:

 • Kursisternes rettigheder
 • Medlemmer af BFTL skal i alle henseender vise respekt for de enkelte kursisters rettigheder, værdighed og integritet. Medlemmerne respekterer kursisternes ret til privatliv, fortrolighed og selvbestemmelse.
 • Medlemmerne vil behandle oplysninger modtaget i forbindelse med udøvelsen af deres hverv fortroligt, uanset om oplysningerne vedrører kursister eller andre. Der kan dog gøres undtagelser fra tavshedspligten, hvis der foreligger åbenbar fare for kursisten eller andre.
 • Medlemmerne må aldrig udnytte klientens tillid og afhængighed. Medlemmerne er opmærksomme på, hvordan intimitet og seksualitet direkte og indirekte kan påvirke relationen mellem underviser og kursist.
 • Medlemmerne forpligter sig til i videst muligt omfang at sikre, at kursister ikke på nogen måde lider fysisk eller psykisk overlast.
 • Medlemmer af BFTL forbeholder sig ret til at bortvise eller nægte at gennemføre aktiviteter med deltagere eller hele hold, der anses at være påvirket af alkohol, medicin eller andet, der påvirker dem i en sådan grad, at deltagerne kan anses at være til fare for sig selv og/eller andre deltagere.
 • Udvikling af egne kompetencer
 • Medlemmerne vil bestræbe sig på at have en høj grad af faglig kompetence og tilstræbe en løbende faglig udvikling.
 • Medlemmerne er samtidig forpligtede til at være opmærksomme på egne begrænsninger og om nødvendigt henvise kursisterne til anden professionel hjælp.
 • Ansvar for kvaliteten og konsekvenserne af eget arbejde
 • Medlemmerne af BFTL tager selv ansvar for kvaliteten og konsekvenserne af eget arbejde, men er samtidig opmærksom på, at han af andre opleves som en repræsentant for foreningen og andre, der beskæftiger sig med teambuilding og lederudvikling.
 • Medlemmerne vil i udøvelsen af deres erhverv optræde ærligt, upartisk og respektfuldt overfor alle.

3. Kvalitetskrav generelt

Medlemmerne ønsker at levere professionelle og effektive ydelser med en meget høj grad af sikkerhed.

Medlemmer af BFTL er forpligtet til at have en erhvervsansvarsforsikring til dækning af eventuelle skader, der måtte opstå i forbindelse med udøvelsen af deres erhverv, se nærmere under pkt. 7.​

4. Kvalitetskrav til udstyr og uddannelse

Alt udstyr, der anvendes af medlemsvirksomhederne og disses ansatte skal være i overensstemmelse med de anbefalede standarder for det pågældende udstyr. Hvor der er lovmæssig regulering vedrørende anvendelse af udstyr, skal disse altid følges. BFTL´s medlemmer skal benytte godkendt udstyr (UIAA og CE-mærket), hvor det er muligt.

Udstyr skal vedligeholdes efter producentens anbefalinger.

Udstyret skal altid undersøges og testes, før øvelserne påbegyndes.

Medlemmerne er ansvarlige for, at eventuelle underleverandører overholder alle lovmæssige krav til uddannelser, udstyr og certificeringer.

Der må kun anvendes uddannede instruktører, og indtil instruktørerne har en vis erfaring, må de ikke undervise i øvelserne med mindre, der er en erfaren instruktør tilstede.

Bestyrelsen for BFTL befuldmægtiges til løbende på hjemmesiden at lave en positivliste over uddannelser, udstyr og underleverandører, som foreningen anbefaler medlemmerne at leve op til.​

5. Standarder for færdsel i offentlige og private skove

BFTL´s medlemmer skal overholde de regler som er fastsat i bekendtgørelserne for offentlighedens adgang til offentlige og private skove, herunder følge de ansøgningsprocedurer som kræves ved kommercielle arrangementer.​​

6. Miljø- og arbejdsforhold

Medlemmerne af BFTL ønsker, at deres medarbejdere har gode arbejdsmiljøforhold, og gør derfor en indsats for, at disse forhold lever op til god arbejdsmiljøstandard.

Dette indebærer, at medlemmerne skal overholde alle lokale, regionale og nationale miljølove og -bestemmelser, samt tilstræbe at minimere skadelige indvirkninger på miljøet og samfundet. Medlemmerne skal målrettet fremme en bæredygtig udvikling og ansvarlig ressourceanvendelse.

7. Forsikring

Alle medlemmer skal have en erhvervsansvarsforsikring, der dækker virksomhedens aktiviteter.

Medlemmerne skal hvert år inden udgangen af januar måned fremsende dokumentation for, at erhvervsansvarsforsikringen er betalt.

Fremsendes dokumentation for forsikringen ikke senest 14 dage efter sekretariatets påkrav, kan sekretariatet idømme medlemmet en bøde på kr. 2.500.

Fremsendes dokumentation fortsat ikke, kan bestyrelsen beslutte at ekskludere det pågældende medlem.​​

8. Markedsføring

Medlemmer af BFTL skal i alle forhold agere i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Medlemmerne må således ikke anvende urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde angivelser eller udelade væsentlige informationer som er egnede til at påvirke efterspørgsel eller udbud af branchens tjenesteydelser.

Medlemmerne skal i alle forhold optræde loyalt og udvise god kollegial adfærd.​​

9. Manglende overholdelse

Medlemmerne af BFTL er forpligtede til at overholde nærværende etiske retningslinjer.

Såfremt det konstateres, at et medlem ikke overholder retningslinjerne, kan bestyrelsen rette henvendelse til medlemmet og anmode om, at medlemmets adfærd ændres.

Bestyrelsen kan endvidere beslutte at ekskludere det pågældende medlem, jfr. vedtægternes § 4 e).

Se særligt vedrørende erhvervsansvarsforsikringen under pkt. 7.