Spring til indhold

Vedtægter

§ 1. Foreningens navn

Foreningens navn er Brancheforeningen for Teambuilding, Ledertræning og Klatreparker. Dens hjemsted er Rønde.

§ 2. Formål

Foreningens skal sikre kvalitet i udbuddet af de respektive ydelser, herunder sørge for overholdelse af etiske retningslinjer og regler for sikkerhed.
Foreningen skal varetage medlemmernes fælles interesser ved aktiv profilering af branchen på en positiv måde.
Foreningen skal arbejde for, at et medlemskab af foreningen af omverdenen opfattes som et udtryk for sikkerhed for kvalitet.
Foreningen skal forsøge at skabe de bedste vilkår for medlemmerne, herunder i det omfang det er hensigtsmæssigt at forhandle ydelser og indkøb på vegne af medlemmerne i foreningen, f.eks. lukrative forsikringsbetingelser.

§ 3. Optagelse af A/B medlemmer

Som medlemmer af foreningen kan kun optages virksomheder, der

 1. a)Arbejder aktivt i henhold til foreningens formål, jf. § 2
 2. b)Arbejder i overensstemmelse med brancheforeningens etiske regler
 3. c)Indbetaler det til enhver tid på generalforsamlingen godkendte optagelsesgebyr
 4. d)Virksomhedens aktiviteter vedrører teambuilding, ledertræning, klatrepark-aktiviteter eller events.
 5. e) Virksomheden har tegnet en ansvarsforsikring der dækker virksomhedens aktiviteter, og fremsender dokumentation for betalt præmie til BFTL ved årsskiftet.
 6. f)Gennemfører en af brancheforeningens 3 faguddannelser, hvoraf 2   
  indeholder basisuddannelsen.
 7. g) Forpligter sig til at synliggøre medlemskabet af BFTL på deres hjemmeside i form af BFTL’s logo (evt. med link til bftl.dk).

 

 

 

 1. h)Ved indmeldelse i BFTL giver samtykke til, at BFTLs forsikringsmægler må tage kontakt mhp. gennemgang af nuværende forsikringer og tilbudsgivning på nye forsikringer med bedre dækning og præmie.

Begæring om optagelse indgives til bestyrelsen. Nægter bestyrelsen at optage virksomheden, kan denne fordre afgørelsen forelagt på den førstkommende ordinære generalforsamling, der afgør spørgsmålet i overensstemmelse med reglerne i § 10.

 

§ 4. Ophør af medlemskab

Medlemskabet ophører

 1. a)Ved virksomhedens ophør
  b)Ved udmeldelse, der kun kan ske med 6 måneders varsel
  c) Ved slettelse på grund af restance i henhold til § 12
  d) Ved eksklusion hvis foreningens etiske regler ikke overholdes
  Beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen med almindeligt flertal. Det berørte medlem kan derefter inden for en måned fra bestyrelsens beslutning kræve spørgsmålet behandlet på en generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær), hvor beslutningen om eksklusion for at have virkning skal bekræftes med 3/4 af stemmerne blandt de tilstedeværende.

Medlemmerne er forpligtet til at meddele bestyrelsen enhver oplysning om forhold, som vil have betydning ved afgørelsen af deres optagelse respektive forbliven i foreningen. Bestyrelsen har med hensyn til sådanne oplysninger tavshedspligt.
Udtrådte medlemmer har intet krav på andel af foreningens formue.

§ 5. Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand, en næstformand, og 1-3 udvalgsformænd samt evt. 1-2 suppleanter.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år ad gangen.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig efter behov og umiddelbart efter den generalforsamling, hvorpå en ny bestyrelse er blevet valgt.

Stk. 4. Genvalg kan finde sted til alle bestyrelsesposter.

§ 6. Bestyrelsens beslutningsdygtighed

Bestyrelsen er lønnet efter principper fastsat af generalforsamlingen efter oplæg fra den siddende bestyrelse. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i overensstemmelse med § 5. Bestyrelsen udpeger tillige en fungerende kasserer.

Stk. 2. Bestyrelsen mødes så ofte, formanden finder det fornødent, eller når to medlemmer af bestyrelsen fordrer det, dog mindst 3 gange årligt.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand eller næstformand og yderligere et medlem er til stede.

Stk. 4. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.

§ 7. Tegningsregel

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. I formandens forfald tegner to bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom tegner den samlede bestyrelse.
Tegning er derudover betinget af, at mere en én medlemsvirksomheds repræsentanter er med til at tegne foreningen.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 8. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den indkaldes med fire ugers varsel ved brev eller E-mail til hvert enkelt medlem med angivelse af dagsorden og under vedlæggelse af de forslag, som vil blive forelagt.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Fremlæggelse af budget, herunder budget for markedsføring
 5. Fastlæggelse af kontingent og optagelsesgebyr
 6. Eventuelle forslag
 7. Valg af bestyrelse
 8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indleveret skriftligt til formanden senest 15. januar.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst halvdelen af medlemmerne eller et flertal i bestyrelsen indgiver skriftlig begæring herom til formanden med angivelse af dagsorden.
Når kravet om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet, skal indkaldelsen til denne udsendes inden 14 dage derefter, og generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter indkaldelsen.

§ 10. Generalforsamlingens beslutningsdygtighed

Ingen generalforsamling er beslutningsdygtig, hvis mindre end 1/3 af medlemmerne er repræsenteret og der samtidig gøres indsigelse mod generalforsamlingens beslutningsdygtighed. Er dette ikke tilfældet, indkaldes straks til ny generalforsamling med samme dagsorden, der afholdes senest seks uger senere. Den nye generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte.

Er en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt af medlemmerne, ikke beslutningsdygtig, anses begæringen dog som bortfaldet, medmindre bestyrelsen ønsker at afholde en ny generalforsamling.

Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, idet dog vedtægtsændringer og afgørelser efter § 4, litra e, kun kan vedtages med 3/4 majoritet.

§ 11. Stemmeret

På generalforsamlinger har medlemmerne hver én stemme.
Medlemmer kan stemme ved fuldmagt givet til et andet medlem. Intet medlem kan afgive stemme på mere end to fuldmagter. Stemmeret fortabes af medlemmer, der ikke har betalt skyldige ydelser til foreningen.

Afstemning sker mundtligt, medmindre et flertal på generalforsamlingen kræver skriftlig afstemning. Ved skriftlig afstemning afgør dirigenten alle spørgsmål om den praktiske gennemførelse af afstemningen.

§ 12. Kontingent

Kontingentet og optagelsesgebyr fastsættes af den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen. 

A-medlemmer (virksomheder med selskabsform, eks. ApS, A/S)

Det ordinære kontingent for A-medlemmer er kr. 5.000,- + moms.
Kontingent betales halvårligt med kr. 2.500,- + moms med forfald i
januar og juli måned.

B-medlemmer (personligt ejede virksomheder med CVR nr.).

Det ordinære kontingent for B-medlemmer er kr. 2.500,- + moms.
Kontingent betales helårligt med forfald i januar måned.

Siddende bestyrelsesmedlemmer har 50% kontingentfritagelse fortløbende fra indtrædelsen i bestyrelsen. 

Er betalingen ikke modtaget inden betalingsfristen, erindres medlemmet derom, og der pålægges et rykkergebyr på kr. 150,- + moms pr. rykker. 

Såfremt betaling ikke er foretaget inden 14 dage efter afsendelse af 2. rykker, vil følgende procedure blive iværksat:

 1. Medlemsvirksomhedens link vil midlertidigt blive nedtaget fra BFTLs hjemmeside, indtil betaling er modtaget.
 2. Medlemsvirksomheden bliver oplyst om, at forsat manglende betaling efter modtagelse af 3. rykker vil medføre eksklusion, og sagen drøftes og besluttes i bestyrelsen overdraget til inkasso.
 3. Medlemsvirksomheden kan efter eksklusion ansøge om ny optagelse til bestyrelsen med ny indbetaling af ansøgningsgebyr samt kontingent.

Såfremt en ekstraordinær situation nødvendiggør at foreningen foretager særlige omkostningskrævende skridt, kan en generalforsamling til enhver tid beslutte, at der skal opkræves ekstraordinære ydelser til foreningen.

Generalforsamlingen beslutter, om de ekstraordinære ydelser skal fordeles ligeligt mellem medlemmerne, eller om de skal differentieres efter en model, som ligeledes fastlægges af generalforsamlingen.

§ 13. Etiske regler

Bestyrelsen er berettiget til at afgive responsa til medlemmer, domstole, advokater og andre, der ønsker dens udtalelse om, hvorvidt et givet forhold er stemmende med de etiske regler for branchen.

Generalforsamlingen kan på bestyrelsens forslag vedtage etiske regler for branchen, som medlemmerne er pligtige at følge. Tilsidesættelse af branchens etiske regler kan medføre eksklusion, jf. § 4, litra d.

Medlemmerne er forpligtede til straks at orientere bestyrelsen om opståede forhold, som kan have negativ betydning for dem selv og foreningen, eks. uheld, øget pressebevågenhed, økonomisk ustabilitet etc.

§ 14. Bistand til medlemmer

Bestyrelsen kan efter anmodning yde medlemmerne bistand under forhandlinger, hvis udfald er af betydning for samtlige medlemmer.

Generalforsamlingen kan vedtage at yde medlemmer juridisk eller økonomisk bistand i forbindelse med forhandlinger og sager, hvis udfald er af betydning for samtlige medlemmer. Pålægges der medlemmerne ekstraordinære ydelser i sådan anledning, kan udmeldelse uanset bestemmelserne i § 4 ikke ske, før bistandsydelsen er endeligt afviklet.

§ 15. Andre organer

Generalforsamlingen kan med simpelt flertal beslutte at nedsætte et eller flere fagudvalg, der skal varetage uddannelse indenfor f.eks. sikkerhed. Generalforsamlingen udarbejder i givet fald retningslinjer for fagudvalgets opgaver og kompetencer.
Generalforsamlingen kan med simpelt flertal beslutte at nedsætte et klagenævn. Generalforsamlingen udarbejder i givet fald retningslinjer for klagenævnets opgaver og kompetencer.
Generalforsamlingen kan med simpelt flertal beslutte at oprette en garantifond. Generalforsamlingen udarbejder i givet fald retningslinjer for garantifondens opgaver og kompetencer.

§ 16. Modarbejdning af foreningens interesser

Såfremt et medlem modarbejder foreningens interesser, driver sin virksomhed i strid med de vedtagne etiske regler for branchen, eller tilsidesætter sine forpligtelser i medfør af disse vedtægter, kan klage herover indgives til bestyrelsen, som efter forhandling med det pågældende medlem kan henstille, at virksomheden udmelder sig af foreningen.

 

Ønsker den pågældende ikke at følge bestyrelsens henstilling, kan sagen indbringes for en voldgiftsret, bestående af tre medlemmer, hvoraf hver af parterne udpeger én, medens den tredje, der fungerer som rettens formand, skal være dommer i Østre Landsret og udpeges af de af parterne udpegede voldgiftsmænd. Kan de ikke enes om valget, anmodes Landsrettens præsident om at udpege en af rettens dommere. Vægrer medlemmet sig ved at udpege sin voldgiftsmand, hvilket skal ske senest 14 dage efter, at han i anbefalet brev er opfordret dertil, udpeges denne voldgiftsmand også af Landsrettens præsident. Ingen voldgiftsmand må være knyttet til noget medlem af foreningen.

Voldgiftsretten følger i sin behandling af sagen retsplejelovens regler om behandling af lands-retssager med de af forholdets natur følgende afvigelser. Dens kendelse skal være ledsaget af grunde. Dissenser må ikke oplyses.
Voldgiftsretten kan – såfremt medlemmet ikke frifindes – udtale en misbilligelse. Medlemmet ekskluderes af foreningen. Afgørelsen er bindende for begge parter.

Voldgiftsretten tager stilling til fordelingen af sagens omkostninger. Foreningen er berettiget til at afholde samtlige omkostninger og inddrive den del deraf, der er pålagt medlemmet. Betales bøder eller sagsomkostninger ikke senest 14 dage efter påkrav, indtræder de i § 12, afsnit 3 og 4 nævnte virkninger.

§ 17. Regnskab

Foreningens regnskab er kalenderåret.
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt intern revisor.

§ 18. Ophævelse af foreningen

Foreningens ophævelse kan kun besluttes på en generalforsamling efter de om vedtægtsændringer gældende regler og skal godkendes på to på hinanden følgende generalforsamlinger med seks ugers mellemrum.
I tilfælde af opløsning deles foreningens formue forholdsmæssigt efter anciennitet samt indskud.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 26. februar 2024.